top of page

Všeobecné obchodné podmienky

 

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.nustart.sk/eshop (ďalej len „obchodné podmienky“)  upravujú právne vzťahy spoločnosti  Hviezdy, n.o. so sídlom Vajnorská 1323/75, 83101 Bratislava, identifikačné číslo: 45 747 423, DIČ: 2120 1176 70 zapísanej v Registri neziskových organizácií vedenom na Okresnom úrade v Bratislave pod registračným číslom 467 pod Neziskovými organizáciami, poskytujúce všeobecne prospešné služby, a ktorá tiež predáva produkty prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nustart.sk/eshop v mene, ktorej koná Mgr. Daniela Ďurech, e-mail: hviezdy.no@gmail.com  (ďalej len predávajúci) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu www.nustart.sk/eshop (ďalej iba „internetový obchod“), ktorý prevádzkuje:

 

Zákaznícka linka: tel.: 0908 286 945, e-mail: info@nustart.sk

2. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vznikajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva”) uzatváranej medzi predávajúcim a fyzickou, či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim.

 

3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky internetového obchodu. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v internetovom obchode predávajúceho.

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez internetový obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

 

5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „spotrebiteľ“), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

6. Na kupujúceho, ktorý pri uzatváraní zmluvy podľa týchto obchodných podmienok koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „podnikateľ“), sa vzťahujú ustanovenia obchodných podmienok o podnikateľoch. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá obchodných podmienok pre podnikateľov. Právne vzťahy prevádzkovateľa s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

 

7. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom internetového obchodu, vykonáva :

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 

II. Informácie o tovare a cene a platobné podmienky

1. Internetový obchod slúži na kúpu rôznych produktov, týkajúcich sa vzdelávania – prospekty, školiace materiály, atď. Kúpna cena záleží od vybraného druhu produktu. Cena tovaru je uvedená pri každej položke a je konečná. Nie sme platcami DPH. Pri popise a špecifikácií tovaru v náhľade jednotlivého tovaru, po vložení tovaru do košíka je k tejto sume tovaru pripočítaná cena za dopravu. Pri položkách, ktoré sú odosielané elektronicky (ako vstupenky a pod.), je doprava zdarma. O výške poplatkov je kupujúci informovaný pri jednotlivých krokoch v závislosti od výberu v jednotlivých krokoch uskutočňovania objednávky.

 

2. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v internetovom obchode platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

3. Kúpnu cenu za tovar a dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

- v hotovosti na dobierku v mieste Slovenskej Pošty, určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, Číslo účtu / IBAN: SK58 1100 0000 0029 4102 7044, vedený u spoločnosti Hviezdy, n.o. (ďalej len „účet predávajúceho“).

- platba kartou – cez príslušnú platobnú bránu vopred.

V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

 

4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri preberaní tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

 

6. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho do 14 dní od dátumu objednávky.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v internetovom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko (názov firmy, ak si kupujúci objednáva do firmy), adresa trvalého pobytu, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou), spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Slovenská pošta, osobný odber alebo elektronické doručenie), ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. E-mailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2, ods. 7 zákona 102/2014 Z.z.

 

2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky.

 

3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

 

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

 

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci – podnikateľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku (z. č. 40/1964 Zb.) a Obchodnom zákonníku (z. č. 513/1991 Zb.).

2. Kupujúci – spotrebiteľ má v súlade s § 7 až 10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar (čl. VI. Ods. 3 obchodných podmienok).

 

2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

 

3. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a) zaslaným doporučenou poštou na adresu sídla predávajúceho alebo
b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok.

 

4. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri odstúpení od zmluvy sa v plnom rozsahu spravujú § 9 a 10 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom, ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

6. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si predávajúci a kupujúci všetky vzájomne prijaté plnenia. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar pri ktorom odstupuje od zmluvy vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane príbalového letáku a pod.), a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).

 

7. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

8. Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý prevádzkovateľ ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri jeho platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

9. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu obchodných podmienok a nachádza sa aj na webstránke elektronického obchodu.

 

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) ak kupujúci (kupujúci) riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
b) ak kupujúci (kupujúci) riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.

c) ak bol vydaný už na základe zaplatenej zálohy,

d) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru (zrušenie alebo prerušenie výroby), zmenené technické parametre výrobku v takej miere, že nie je možné tovar predať za dohodnutú zmluvnú cenu alebo z dôvodov vyššej moci. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadne už zaplatenú zálohu na základe dohodnutých podmienok v zmluve v lehote 14 dní.

 

 

VI. Podmienky dodania tovaru

1. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

 

2. Ak nie je ujednané, ako má byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.

 

3. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Kupujúcemu – spotrebiteľovi predávajúci tovar odovzdá momentom, keď mu je tovar odovzdaný dopravcom.

 

4. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru nie je uvedená v elektronickom obchode pri tovare.

5. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:
a) doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty,
b) osobný odber v Bratislave,

c) elektronické doručenie (v prípade elektronických produktov).

 

6. Pri výbere osobného odberu bude tovar pre kupujúceho uložený na zvolenom odbernom mieste do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo kupujúcemu oznámené, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ tento tovar v tejto lehote kupujúci neprevezme bude vyzvaný prostredníctvom e-mailu s informáciou, že sa poskytuje dodatočná lehota v dĺžke ďalších 14 dní.  Táto možnosť doručenia tovaru je možná iba pri bezhotovostnej platbe.

 

7. Všetky objednávky zasielame doporučenou poštou prostredníctvom Slovenskej pošty (cena dopravy 3,90 EUR v rámci Slovenskej republiky. V prípade objednávky do zahraničia vás budeme vopred kontaktovať e-mailom o vyššom poštovnom.

 

8. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

9. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať a postupuje v zmysle bodu 12 tohto článku. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdzuje pri prevzatí súčasne aj neporušenosť obalu, kompletnosť a celistvosť obalu.

 

Kupujúci – podnikateľ je povinný reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom uplatňovať priamo u prepravcu. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci - podnikateľ prepravcovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu - podnikateľovi poskytnuté.

 

10. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere) v lehote stanovenej v bode 4 tohto článku, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody § 420 až 442 Občianskeho zákonníka (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru). V týchto prípadoch má predávajúci právo vystaviť kupujúcemu faktúru s manipulačným storno poplatkom v sume 5,00 Eur (slovom: päť eur).

 

11. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, len ak s tým kupujúci súhlasí.

 

12. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy z

d) a podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu. Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok. Dôvody odmietnutia musí kupujúci uviesť ( v prípade, že sa nejedná v súlade so zákonom o odstúpenie od zmluvy) v preberacom protokole (pri osobnom odbere alebo doručení kuriérskou službou).

 

13. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúcim, obsahovú náplň knihy/školiace produkty. Oneskorenie dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu zásielky alebo požadovanie zľavy za nedodržanie lehoty.

 

14. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Faktúra je zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme e-mailom do 14 dní od obdržania platby. 

 

 

 

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho – spotrebiteľa v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručením tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho - podnikateľa v čase odovzdania tovaru zo strany predávajúceho prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho.

 

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu:

a) kupujúci –spotrebiteľ  je záručná doba 24 mesiacov (v súlade s § 620 Obč. zákonníka), počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list,

b) kupujúcim - podnikateľ, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov.  

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (alebo dátum minimálnej trvanlivosti), končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je kupujúci informovaný e-mailom.

 

2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

 

3. Zodpovednosť za vady (v súlade s § 622 a následne Obč. zákonníka), na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, najmä:

a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru,
e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
f) používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie a v rozpore s návodom na údržbu v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodbornou manipuláciou a nešetrným zaobchádzaním  zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

k) za prípadné preklepy, gramatické chyby, ktoré kupujúci urobí pri vytvorení obalu.

 

4. Reklamácia sa uplatňuje osobne na vopred dohodnutom mieste a ak to povaha veci umožňuje aj doporučenou poštou na adresu predávajúceho. O prijatí reklamácie musí predávajúci vydať potvrdenie. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na v návode na používanie, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. výmenu tovaru za nový.

 

O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu vadnej (chybnej) veci za bezvadnú (bezchybnú), ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny. Odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

 

5. Práva kupujúceho spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie je oprávnený uplatniť si v zmysle ust. § 622 a ust. § 623:

 

5.1. Pri výskyte odstrániteľnej chyby má kupujúci právo:

 1. právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady,

 2. právo na výmenu veci/ súčasti veci (ak tým prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady),

 3. právo na výmenu vadnej (chybnej) veci za bezvadnú (bezchybnú), pričom prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú  (chybnej) vec za bezvadnú (bezchybnú), ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

 4. právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

5.2. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na určený účel:

 1. právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,

 2. právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

5.3.  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie riadne a včas. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim pri uplatnení reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu z jedným z týchto dôvodov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu,

 2. výmenou tovaru,

 3. vrátením kúpnej ceny,

 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

6. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu - spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 

7.  Ak kupujúci -  spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci -  spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

8. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti poštového doručovateľa.

 

9. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 

Reklamačný formulár na stiahnutie.

 

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

1. Za účelom realizácie Zmluvy (predaja v internetovom obchode) bude  Predávajúci ako prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Predávajúci spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako predávajúci spracúva osobné údaje nájdete v sekcii „ochrana osobných údajov“.

 

X. Alternatívne riešenie sporov

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu.

 

2. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

 

3.Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

4. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

XI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy svoju pohľadávku na tretie osoby.

 

3. Všetky záväzkové právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy medzi  predávajúcim a kupujúcim v nadväznosti na tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia správnym poriadkom SR .

 

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia najmä Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ako aj súvisiace právne predpisy

 

5. Neplatnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné.

Tieto VOP sú platné od 26.10.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Toto úplné znenie Všeobecných podmienok nadobúda účinnosť 26.10.2022.

 

 

 

PRÍLOHY:

 • Poučenie k odstúpeniu od zmluvy

 • Formulár na odstúpenie od zmluvy

 • Reklamačný formulár

 

Príloha č. 1 k VOP

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

- keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Hviezdy, n.o. so sídlom Vajnorská 1323/75, 83101  Bratislava, identifikačné číslo: 45 747 423, DIČ: 2120 1176 70 zapísanej v Registri neziskových organizácií vedenom na Okresnom úrade v Bratislave pod registračným číslom 467 pod Neziskovými organizáciami, poskytujúce všeobecne prospešné služby, a ktorá tiež predáva produkty prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nustart.sk/eshop v mene, ktorej koná Mgr. Daniela Ďurech, e-mail: hviezdy.no@gmail.com

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

 

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky hviezdy.no@gmail.com.  Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

 

Zašlite nám tovar späť alebo nás kontaktujte pre možnosť osobného odovzdania v Bratislave,  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

 

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

 

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 

Príloha č. 2 k VOP

FORMULÁR NA ODSTUPENIE OD ZMLUVY

PREDAVÁJÚCI:

Hviezdy, n.o. so sídlom Vajnorská 1323/75, 83101 Bratislava, identifikačné číslo: 45 747 423, DIČ: 2120 1176 70 zapísanej v Registri neziskových organizácií vedenom na Okresnom úrade v Bratislave pod registračným číslom 467 pod Neziskovými organizáciami, poskytujúce všeobecne prospešné služby, a ktorá tiež predáva produkty prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.nustart.sk/eshop v mene, ktorej koná Mgr. Daniela Ďurech, e-mail: hviezdy.no@gmail.com 

 

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko:  

 

...............................................................................................................................................................

Adresa:                    

 

...............................................................................................................................................................

Kontakt email/telefonický:

 

...............................................................................................................................................................

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar (druh tovaru, číslo):

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia

 

...............................................................................................................................................................

Číslo objednávky:

 

...............................................................................................................................................................

 

Cena:

 

...............................................................................................................................................................

Číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny: IBAN:

 

................................................................................................................................................................

Iný požadovaný spôsob vrátenia kúpnej ceny:

...............................................................................................................................................................

 

 

...................................................................

Podpis

Príloha č. 3 k VOP

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Reklamačný formulár si stiahnite TU.

bottom of page